Member News and Update
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ นามสกุล
วันเกิด
เพศ ชาย หญิง
การศึกษา ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ปริญญาโท
อื่นๆโปรดระบุ
อาชีพ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
หัวหน้าหรือผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ผู้ประกอบการศูนย์ถ่ายเอกสาร
ผู้ประกอบการจำหน่ายกระดาษ-เครื่องเขียน
พนักงานบริษัท
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ธุรกิจส่วนตัว
นักเรียน-นักศึกษา
ว่างงาน
อื่นๆโปรดระบุ
รายได้ต่อเดือน ต่ำกว่า 6,000บาทต่อเดือน
6,000-10,000บาทต่อเดือน
10,001-20,000บาทต่อเดือน
20,001-30,000บาทต่อเดือน
30,001-40,000บาทต่อเดือน
40,000บาทต่อเดือนขึ้นไป
ที่อยู่
เลขที่ หมู่บ้าน
หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวง-ตำบล
เขต-อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ที่ทำงาน
เลขที่ หมู่บ้าน
หมู่ที่ ซอย
ถนน แขวง-ตำบล
เขต-อำเภอ จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์
ปริมาณการใช้กระดาษต่อเดือน (เฉพาะส่วนตัวหรือภายในครอบครัวของท่าน)
  น้อยกว่า10รีมต่อเดือนหรือไม่มีเลยหรือไม่ทราบ
10-30 รีมต่อเดือน
31-100รีมต่อเดือน
101-300รีมต่อเดือน
301-500รีมต่อเดือน
501-1,000รีมต่อเดือน
1,000รีมต่อเดือนขึ้นไป
ปริมาณการใช้กระดาษต่อเดือน (เฉพาะภายในหน่วยงานของท่าน)
  น้อยกว่า10รีมต่อเดือนหรือไม่มีเลยหรือไม่ทราบ
10-30 รีมต่อเดือน
31-100รีมต่อเดือน
101-300รีมต่อเดือน
301-500รีมต่อเดือน
501-1,000รีมต่อเดือน
1,000รีมต่อเดือนขึ้นไป
ท่านเคยใช้กระดาษถ่ายเอกสารยี่ห้อใดบ้าง? (เลือกได้ไม่จำกัดจำนวน)
 
ปัจจุบันท่านใช้กระดาษถ่ายเอกสารยี่ห้อใดบ้าง?(เลือกได้ไม่จำกัดจำนวน)
 
รางวัลที่ท่านต้องการมากที่สุด 2 รายการ กรณีที่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย
(เลือกได้เพียง 2 ข้อ)
 
สินค้าสำหรับแจกฟรี(Premium)ที่ท่านต้องการมากที่สุด กรณีที่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย (เลือกได้เพียง 2 ข้อ)
 


 
QUALITY Paper Product List
QUALITY PAPER banner